תנאי שימוש

מבוא

המבוא להסכם זה ונספחיו הינם חלק בלתי נפרד מהסכם זה.

עמותת "סמייל" שמספרה 580701613 (להלן: "סמייל") מפעילה את האתר (להלן: "האתר" ו/או ״גיב אה סמייל״) ומעניקה שירות מקוון ברשת האינטרנט, האתר מספק בין השאר שירותי מימון לפרויקטים, תיווך בין בעל הפרויקט/ העמותה (להלן: "בעל הפרויקט" ו/או "העמותה") לתורמים ו/או ממנים ו/או רוכשים (להלן: "רוכשים" ו/או "התורמים" ו/או "הממנים" ו/או "המשתמש").

גלישה ו/או שימוש באתר זה giveasmile.me על ידך, שימוש במוצרים ו/או השירותים של האתר, ביקור באתר ללא הרשמה (להלן: "מבקר"), הרשמה לאתר ו/או פתיחת חשבון ,מהווים כל אחד מהם, הסכמה לתנאי השימוש שלהלן, שנקבעו על ידי עמותת סמייל .

המשתמש ו/או המבקר באתר ו/או המבצע כל פעולה באתר ו/או המבצע שימוש בשירות הקיים באתר, מצהיר כי הינו מודע לתנאי השימוש באתר ומסכים לקבלם, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה נגד סמייל ו/או בעלי האתר ו/או מנהלי עמותת סמייל ו/או שלוחיהם ו/או כל מי מטעמם, מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות של סמייל על פי תנאי השימוש.

הכללים שיפורסמו בתנאי שימוש אלו יחייבו את "סמייל" כלפי מבצעי הפעולות ו/או המשתמשים באתר בלבד.

אישור קריאת התקנון ו/או ביצוע פעולות ו/או גלישה באתר ו/או קבלת שירות באתר מהווה הצהרת המשתמש כי הוא מסכים לכל תנאי התקנון ומאשר כי כל הפרטים שמסר הינם נכונים ומדויקים.

עצם השימוש באתר או בכל שירות הקיים בו, כולל מבלי להגביל, ביקור וגלישה באתר, מהווה הסכמתך לתנאי האתר בין כמבקר, כמשקיע, כבעל פרויקט, או כמשתמש באתר.

סמייל שומרת על זכותה לשנות את תנאי השימוש מעת לעת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, אולם כל שינוי יחול אך ורק על שירותים שניתנו לאחר השינוי.

אין לראות באתר או באמור בו משום המלצה ,שידול ,ייעוץ או העדפה למימון פרויקט ו/או קבלת שירותים ו/או נתינת שירותים ו/או ביצוע פעולות כלשהן.

למשתמש רשות לגלוש ולהשתמש בשירותי האתר בכפוף לאמור בהסכם זה.

הסכם זה מהווה את הבסיס המשפטי הבלעדי לכל התדיינות משפטית בנושא השימוש באתר בין המשתמש לבין האתר ו/או מי מטעמו. השימוש באתר מעיד על כך שהמשתמש קרא, הבין והסכים לכל התנאים שלהלן במלואם.

יובהר, כי תנאים אלה חלים על השימוש באתר ובתכנים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (טלפון חכם, מחשבי כף יד וכיו"ב).

סמייל שומרת לעצמה את הזכות לשלוח מעת לעת עדכונים ו/או חומרים פרסומיים אחרים למשתמשים באמצעות דואר אלקטרוני ו/או באמצעות הודעות טקסט לטלפון הנייד.

הינך מתבקש לקרוא את הסכם זה וההנחיות המופיעות בו, טרם ביצוע כל פעולה באתר.

מטעמי נוחות, תנאי ההסכם מנוסחים בלשון זכר אך מכוונים לשני המינים.

כשרות משפטית

בהרשמה לאתר הינך מאשר בזאת כי הינך מעל גיל 18, היות ועל פי חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות תשכ"ב-1962 המספק כשרות משפטית ליצירת חוזה והיות והאתר אינו מיועד למשתמשים מתחת לגיל 18. במידה ויתברר כי המשתמש מתחת לגיל 18 חשבונו באתר גיב אה סמייל יוסר.

רישום וחשבון משתמש

על מנת לפתוח שם משתמש באתר יהיה עליך להזין טופס רישום המורכב מנתונים אלו: שם פרטי, שם משפחה, דואר אלקטרוני, בעת העלאת קמפיין למימון פרויקט לאתר או ביצוע פעולה אחרת כגון מימון פרויקט ו/או רכישה בפרויקט ו/או שרות כל שהוא באתר יוטל עליך להזין פרטים נוספים הכוללים: טלפון, כתובת, מספר תעודת זהות ופרטי כרטיס אשראי.

בעת הזנת הפרטים האמורים הינך מצהיר כי אלו הפרטים שלך וכי הם נכונים, מדויקים ומלאים, הדואר האלקטרוני ומספר הטלפון שלך ו/או בבעלותך ושכרטיס האשראי הינו כרטיס האשראי האישי (להלן: "כרטיס אשראי"), מכל סוג שהוא ,הנמצא ברשותו ובבעלותו והנושא את שמו של הלקוח ו/או המשתמש.

חלק מהנתונים שתתבקש למסור הינם פרטי חובה – כלומר לא ניתן להירשם מבלי למסור פרטים אלו – פרטי החובה יסומנו באופן מפורש. בנוסף לפרטים אלו הינך מתבקש לבחור סיסמה, אשר תשמש בזיהוי לצורך קבלת השירותים (להלן: "טופס הרישום"). הינך אחראי באופן מלא לשמירת סודיות הסיסמה ומתחייב להודיע לסמייל באופן מיידי על כל שימוש שאינו מורשה בסיסמה שלך ו/או על כל הפרת סודיות אחרת. משתמש אשר מילא את טופס הרישום באזור המשתמשים יקרא להלן: "משתמש רשום".

במידה והתשלום יבוצע ללא הפרטים המלאים שלך, סמייל תהיה רשאית לבטל את הפעולה. על פי חוק אינך חייב למסור את הפרטים בטופס הרישום ומסירתם תלויה ברצונך בלבד. עם זאת, במידה ולא מסרת את כל הפרטים המבוקשים לא תוכל להשתתף ברכישה ו/או במימון פרויקט.

לסמייל שמורה הזכות לבטל את השתתפותך ו/או רכישתך מכל סיבה שהיא בכל עת ומבלי שתדרש לנמק, בשל הגשת פרטים כוזבים, חלקיים או לא מדויקים. הגשת פרטים כוזבים ביודעין הינה עבירה פלילית עפ"י חוק. העמותה ו/או היוצר יהיו רשאים לנקוט בצעדים משפטיים כנגד מגיש פרטים כוזבים כולל תביעות נזיקין בגין נזקים שנגרמו ו/או שיגרמו ליוצר ו/או לסמייל ו/או מי מטעמם עקב שיבוש הליכי המכירה באתר. מועד קבלת ההצעה שלך כפי שנרשם במחשבי סמייל הוא המועד הקובע לכל דבר ורישומו במחשבי סמייל וישמש ראיה מכרעת בעניין זה .

סמייל תהא רשאית לנהוג במאגר המידע של המשתמשים הרשומים בהתאם להוראות הדין ולעשות במאגר המידע של המשתמשים הרשומים שימוש, בין היתר, לצורך דיוור מידע ותכנים אל המשתמשים הרשומים (בדואר ו/או בדואר אלקטרוני ו/או בפקסימיליה ו/או בהודעות טקסט לטלפון הנייד), לרבות דברי פרסומת של העמותות השונים ו/או מפרסמים שונים.

לסמייל לא תהא כל אחריות לשימוש בלתי מורשה של כל צד ג' באמצעות הנתונים המופיעים בטופס הרישום. במידה שתבחר לחלוק מידע זה עם צד ג' כלשהו, תישא באחריות לכל הפעולות שיתבצעו באמצעות הנתונים שלך.

במקרה שתאבד שליטה על אחד או יותר מהנתונים שלך, ו/או תאבד שליטה מהותית על המידע האישי שלך, תהא כפוף לפעולות מחייבות מבחינה חוקית שיתבצעו בשמך. לפיכך, אם הנתונים אינם בטוחים מכל סיבה שהיא, עליך מוטלת החובה לשנותם לאלתר.

סמייל שומרת לעצמה את הזכות להשעות, לבטל או לסרב לספק את השירות הניתן לך על ידה באתר, בכל מקרה בו סמייל תהא סבורה, על פי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי, כי המידע שמסרת אינו אמיתי, מעודכן, שלם או נכון בזמן הרישום או לאחריו, תוך הפרת תנאי שימוש אלה ו/או מעשה עבירה ו/או מעשה מרמה או שלא כדין מכל בחינה שהיא, והכל עם או בלי הודעה מוקדמת.

אבטחה

אתר גיב אה סמייל מאובטח ע"י מערכת "SUMIT" באמצעות פרוטוקול SSL והכניסה לאזור אישי תתאפשר בהזנת סיסמה אישית. מובהר, כי אף שבעלי האתר נוקטים באמצעים לאבטחת תוכן חשבון המשתמש, הם אינם יכולים להבטיח בצורה מוחלטת את אי חשיפתו כתוצאה מחדירה לא מורשית ולמשתמש לא תהיה כל טענה כלפי בעלי האתר בגין נזקים אשר יגרמו כתוצאה מחדירה לא מורשית לחשבון המשתמש.

מובהר, כי באחריות המשתמש לשמור היטב על פרטיו האישיים וסיסמתו לאתר, ולא לאפשר בה שימוש לגורמים אחרים. המשתמש יהיה האחראי הבלעדי בכל מקרה של העברת או מסירת הסיסמה לגורם אחר.

בעלי האתר שומרים על זכותם להשהות חשבון משתמש ולהתנות את מתן שירותי האתר בהצגת הוכחות כי ביצירת חשבון המשתמש ובשימוש בו לא הופרו הוראות סעיף זה.

הסכמה לתקנון ולתנאי השימוש של האתר משמעה שלמשתמש לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה נגד סמייל ו/או האתר ו/או מי מטעמם עקב פריצות ,חדירות, תקלות ו/או שיבושים כלשהם באתר.

המשתמש מודע כי האתר משתמש במערכת למעקב ואיתור נתונים.

כמו״כ לא תהיה למשתמש טענה ו/או דרישה ו/או תביעה על כל פעולת שנעשות באתר ו/או בזמני התגובה שלו ,וזאת ,הן בשל עבודות המתחייבות לצורך תחזוקת האתר ו/או עדכון הנתונים המופיעים בו והן בשל ליקויים או תקלות דומות.

השירותים המופיעים באתר

השירותים הניתנים באתר ניתנים על ידי צד ג׳ ו/או בעלי פרויקטים/עמותות. סמייל אינה מוכרת או מספקת שירותים ו/או מוצרים.

סמייל אינה אחראית על טיבם של השירותים הניתנים על ידי בעלי הפרויקטים ו/או על תיאור המוצרים והשירותים הניתנים על ידם.

בטרם הגשת הצעות למימון פרויקט זה או אחר, סמייל ממליצה לבדוק כל שירות ומוצר לגופו.

סמייל רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי להציג באופן רחב בעל פרוייקט מסוים.

סמייל אינה מתחייבת לכך שהמידע המתפרסם באתר משקף בהכרח את העמותות וייתכנו מצבים בהם המידע שנמסר לסמייל על ידי העמותות אינו עומד בקנה אחד עם המציאות. לסמייל אין כל אחריות, ישירה או עקיפה, למידע זה ולכל שימוש שיעשה בו על ידך.

סמייל לא תהא אחראית לפערים, לאי-דיוקים ו/או לטעויות אשר יהיו בין המידע המופיע באתר לבין מצבן בפועל של העמותות ולא תחוב בכל נזק ו/או חסרון כיס ו/או הפסד שיגרם לך או לצד שלישי כתוצאה מהסתמכות על המוצג הנ"ל.

השירותים המופיעים באתר

השירותים הניתנים באתר ניתנים על ידי צד ג׳ ו/או בעלי פרויקטים/עמותות. סמייל במסגרת האתר אינה מוכרת או מספקת שירותים ו/או מוצרים.

סמייל אינה אחראית על טיבם של השירותים הניתנים על ידי בעלי הפרויקטים ו/או על תיאור המוצרים והשירותים הניתנים על ידם.

בטרם הגשת הצעות למימון פרויקט זה או אחר, סמייל ממליצה לבדוק כל שירות ומוצר לגופו.

סמייל רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי להציג באופן רחב בעל פרוייקט מסוים.

סמייל אינה מתחייבת לכך שהמידע המתפרסם באתר משקף בהכרח את העמותות וייתכנו מצבים בהם המידע שנמסר לסמייל על ידי העמותות אינו עומד בקנה אחד עם המציאות. לסמייל אין כל אחריות, ישירה או עקיפה, למידע זה ולכל שימוש שיעשה בו על ידך.

סמייל לא תהא אחראית לפערים, לאי-דיוקים ו/או לטעויות אשר יהיו בין המידע המופיע באתר לבין מצבן בפועל של העמותות ולא תחוב בכל נזק ו/או חסרון כיס ו/או הפסד שיגרם לך או לצד שלישי כתוצאה מהסתמכות על המוצג הנ"ל.

הסרה או הגבלה של תכנים באתר

חופש הביטוי הוא מאבני היסוד של האתר אך גם השמירה על חוקי מדינת ישראל. לפיכך, הינך מנוע מלפרסם באתר, בין היתר, את התכנים הבאים: תכנים בעלי אופי מיני בוטה, מאיימים, גזעניים, מוציאי לשון הרע, מעודדים לביצוע עבירות פליליות או אזרחיות, פוגעים בפרטיות, מזיקים, פוגעים ברגשות הציבור ותכנים אשר מהווים הפרה כלשהי של החוק; תכנים אשר זכויות הקניין הרוחני בהם אינן שייכות לך; תכנים אשר מכילים וירוסי מחשב מכל סוג שהוא; תכנים אשר אינם רלוונטיים לשירותים המסופקים באתר.

סמייל רשאית לסרב לפרסם תכנים, אשר לדעתה מפרים מי מהתנאים הנ"ל ו/או עלולים לפגוע באתר ו/או בעמותה ו/או בצד שלישי כלשהו, והיא רשאית למחוק תכנים כאלו בכל עת.

תרומה לעמותה/בעל פרויקט

לצורך מימון ו/או רכישתו/או תרומה מוצר ו/או שירות מבעל פרויקט המשתמש ו/או הרוכש ו/או התורם לא יחוייב לפתוח שם משתמש באתר גיב אה סמייל כדי שיוכל המשתמש לרכוש שירותים מבעל פרויקט אלא, פתיחת חשבון ושם משתמש באתר סמייל תעניק לו פעולות נוספות באתר. כמו כן, סמייל תוכל להתאים ולספק לך שירותים נוספים בהתאם לשיקול דעתה.

רוכש ו/או התורם ו/או משתמש הנוטל חלק ממימון פרויקט יקבל את השירות ו/או המוצר בהתאם לתנאים המופעים בעמוד המימון כל עוד תנאים אלו לא מפרים תנאי הסכם זה.

התורם התומך בקמפיין מודע כי הכסף שתרם עובר לסמייל באופן ישיר ומשם לבעל הקמפיין או העמותה המנהלת את הקמפיין. משכך, הקבלה ו/או אישור להחזר מס הכנסה על תרומות בהתאם לסעיף 46 לפקודת מס הכנסה, אם תשלח או לא לתורם ו/או למשתמש היא באחריות סמייל ו/או בעל הפוייקט לפי העניין. כמו"כ ביטול תרומה, בקשת קבלה או כל עניין הקשור בתרומה יעשה ישירות לסמייל או לבעלי פרוייקט, לפי שהכספים שתרם המשתמש בחזקת סמייל או שהועברו לבעל הפרוייקט/ העמותה.

תשלומים ועמלות

רישום והצטרפות לאתר הינו ללא תשלום. אולם סמייל גובה דמי עברת הכספים/התרומות של חברת האשראי על סך של:

4% בתוספת מע״מ על עברות שנעשו באמצעות כרטיס אשראי,

5% בתוספת מע"מ על העברות שנעשו באמצעות חברת "ביט",

3% בתוספת מע"מ על העברות הבינלאומיות.

ציון כי האחוזים הנ"ל שגובה חברת האשראי ינוכו ע"י סמייל על התרומה שהתקבלה מפרויקט המימון שהאתר מאפשר.

יובהר, כי בעלי אתר גיב אה סמייל מאפשרים העלאת קמפיין עבור מימון ההמונים ועשויים לשנות את העמלות בכל עת.

יצוין כי בעל פרויקט המימון הינו האחראי הבלעדי לדיווח ותשלומי המיסים הקשורים לתרומות שיקבל באמצעות האתר, תשלומים לצד ג׳ ו/או כל תשלום או חובות שהתחייב.

סמייל רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי לבחור שלא לגבות עמלה ו/או דמי עברה בנקאיתו/ או לגבות חלקית מפרויקט וזה ללא כל מתן הסבר ו/או פירוט.

משתמש ו/או בעל פרויקט שייפר את תנאי השימוש, רשאית סמייל להסיר את הפרויקט ולא להחזיר את התשלומים שהתקבלו.

בנוסף, במידה ובעל פרויקט יפר התחייבויותיו כלפי סמייל ו/או כלפי המשתמש, ו/או עם סיום התקשרות בין בעל פרוייקט לסמייל ו/או כאשר קיימת מניעה כלשהי להעברת התרומות לבעל הפרוייקט, שמורה לסמייל אפשרות להעביר את כספי תרומות המשתמשים לבעל פרוייקט אחר שפורסם באתר, וזאת ללא הודעה מראש למשתמש.

במידה והמשתמש שקיבל שובר מתנה (להלן:"מז'יק גיפט") ושלא עשה כל שימוש בו תוך שנה, ולאחר חודש מיום שליחת התראה בכתב, שמורה לסמייל אפשרות להעביר את כספי תרומות המשתמשים לבעל פרוייקט אחר שפורסם באתר, וזאת ללא הודעה למשתמש.

כל העמותות שניתן לתרום אליהן באתר גיב אה סמייל הינן עמותות שעברו בדיקת נאותות על ידי סמייל באמצעות פרמטרים המהווים תנאי סף לקבלת תרומות בפלטפורמה.

המשתמש מודע ומבין כי אישור ניהול התקין ו/או החזר מס על תרומות לפי סעיף 46 מפקודת מס הכנסה אינם תנאי סף לקבלת תרומות. המשתמש מודע ומסכים כי ייתכן שלעמותות המציעות פרוייקטים באתר אין אישור ניהול התקין ו/או החזר מס על תרומות לפי סעיף 46 מפקודת מס הכנסה.

סמייל רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי, להשהות קמפיין בכל עת במטרה לבדוק את זהותו של בעל הפרויקט .

זיכוי ממס הכנסה בשל תרומה בהתאם לסעיף 46 לפקודת מס הכנסה, יכול להינתן על ידי סמייל או ע"י בעל הפרויקט לפי העניין, ובהתאם לדין האמור בפקודת למס הכנסה.

ככל ויתברר לסמייל כי בעל הפרויקט ניסה להונות את התורמים ו/או המשתמשים ו/או סמייל, רשאית סמייל למנוע ו/או לבטל את העברת הכספים שהתקבלו עבור הפרויקט הנ"ל ולהחזיר כספים אלו לתורמים הממנים, ו/או להעביר את כספי תרומות אלו לבעל פרויקט אחר ללא הודעה מראש.

יודגש, כי סמייל מסירה כל אחריות מצידה במידה ויתברר כי בעל הפרויקט ניסה לבצע הונאה ו/או התנהג שלא כדין.

ביטול עסקה והסרת פרויקט

סמייל רשאית לבטל עסקה מהסיבות הבאות:

אירעה תקלה שגרמה לביטול העסקה ומימושה,

ו/או המשתמש או בעל הפרוייקט הפר את תנאי ההסכם,

ו/או משתמש המבצע פעילות בלתי חוקית,

ו/או במקרה של טעות בתום לב בהזנת הנתונים.

יודגש, כי במידה ומשתמש או בעל הפרוייקט הפר את הכללים ו/או התחזה לגורם אחר ו/או ביצע הונאה ו/או לא סיפק נתונים מלאים, סמייל רשאית לבטל בכל עת את העסקה.

יצוין, כי סמייל לא תישא בהוצאות הכרוכות, במידה והוסר פרויקט עקב הפרה של התנאים באתר ו/או עקב הפרת החוק ו/או לבקשת משתמש, יחויב בעל הפרויקט בכל העלויות הכרוכות.

המשתמש רשאי תוך 7 ימים מיום ביצוע התשלום -להעביר תרומתו לבעל פרוייקט אחר או לבקש ביטול עסקה ולקבל החזר כספי (לא כולל עמלות)- בכפוף לשליחת הודעה באמצאות דוא"ל של סמייל. כל בקשה לביטול עסקה אחרי מועד זה.

היעדר אחריות

השימוש בשירותי האתר הינה באחריות המשתמש בלבד.

המשתמש אחראי עבור הטלפון ו/או המחשב ו/או המכשיר הנייד ו/או חומרה וכל ציוד אחר שעושה בו שימוש על מנת לגלוש באתר זה. סמייל לא תהיה אחראית לכל הציודים הנ"ל ולנזקים שייגרמו כתוצאה מגלישה באתר הן לציוד ו/או לחומרה ו/או לתוכנה של המשתמש.

יודגש כי סמייל לא תהיה אחראית לכל נזק ממוני ו/ואו נזק אישי שייגרם באופן ישיר ו/או עקיף כתוצאה משימוש באתר.

כמו״כ, סמייל לא תהא אחראית לכל נזק שנגרם כתוצאה מהתקשרות בין משתמשים באתר ו/או בין משתמש לבעל פרויקט.

בעלי הפרויקט אחראים באופן מלא למימוש והגשמת התחייבותהפרויקט ו/או התמורה למימון ככל ותהיה כזאת.

בפעילות שלא על פי תנאי השימוש, מסכים המשתמש בזאת להגן ולפצות את סמייל מפני כל תביעה ו/או דרישה ו/או הוצאות שכר טרחת עורכי דין, הקשורים לפעילותו שלא כדין. הן פגיעה בזכות היוצרים ו/או בפטנט והן בפעילות אחרת המפרה את התנאים וזאת מבלי להגביל. בהסכמה זאת משחרר המשתמש את סמייל מכל אחריות לפעילותו שלא כדין.

העדר אחריות לפרסומות ולקישורים לאתרים חיצוניים

סמייל מסירה כל אחריות מקישורים לאתרים חיצוניים המופיעים באתר זה.

יובהר, כי לסמייל אין כל שליטה על אתרים אלה.

אי לכך סמייל אינה אחראית למדיניות והתנהגות אתרים אלה, כניסה לאתרים אלה הינה באחריות מלאה של המשתמש.

זכויות יוצרים קניין וסימני מסחר

בעל פרויקט ו/או משתמש באתר או דרך האתר, מסכים כי סמייל ו/או בעלי האתר ו/או כל מי מטעמה יכולה לעשות כל שימוש ביצירה שהעלה לאתר וללא תמורה כולל פרסום ו/או הפצה של היצירה בכל אמצעי ו/או דרך טכנולוגית כזו או אחרת. סמייל לא תהא מוגבלת בכל צורה שהיא.

האחריות על זכויות היוצרים תחול על בעל הפרויקט ו/או המשתמש שהעלה היצירה לאתר גיב אה סמייל.

סימני המסחר של עמותת ״סמייל״ הינם בבעלות העמותה וכל שימוש בהם ו/או בצורתם מהווה הפרה של זכויות היוצרים השמורות לסמייל.

סעיף זה יישאר בתוקף גם במידה ותנאים אלו יאבדו מתוקפם.

הסכמה לקבלת דיוור ע״י סמייל ו/ או מי מטעמה

העמותת סמייל ו/או מי מטעמה רשאית לעדכן את המשתמשים בפעילות המתבצעת באתר ובהצעות העולות מעת לעת.

הנך מסכים בזאת לקבלת הודעות דואר אלקטרוני לכתובת אותה מסרת ברישומך לאתר גיב אה סמייל.

במידה ואינך מעוניין בכך, אנא פנה אל שירות הלקוחות של העמותה בכתב באמצעות "צור קשר" באתר.

שינוי תנאים וביטול ההסכם

סמייל רשאית בכל עת לשנות את התנאים ו/או להחליט כי היא סוגרת לצמיתות ו/או לפרק זמן את האתר, או משנה את מהותה וזאת ללא כל סיבה ואינה מחויבת למסור הודעה על כך למשתמש.

שהות או הימנעות מפעולה על ידי סמייל לא תחשב לוויתור זכויותיה על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין. כל מקרה לגופו ואין להשליך ממקרה אחד למשנהו. סמייל רשאית לממש את זכויותיה בכל עת.

סמכות שיפוט

הדין החל עליך כמשתמש ו/או כמבצע פעולות באתר, הוא הדין הישראלי בלבד.

סמכות השיפוט הייחודית נתונה לבתי המשפט המוסמכים בעיר תל-אביב יפו ו/או העיר כפר-סבא, ישראל.

מבלי לגרוע מכל האמור לעיל, המשתמש מסכים כי תקופת ההתיישנות לגבי כל דרישה ו/או תביעה נגד סמייל ו/או מי משלוחיה, תוגבל לתקופה של 6 חודשים והצדדים יראו זאת כהסכם לגבי לתקופת ההתיישנות כמשתמע בחוק (חוק ההתיישנות, תשי״ח- 1958).

יצירת קשר

אנו עושים כל מאמץ כדי ליצור חוויית גלישה ושירות נעימים ויעילים באתר גיב אה סמייל, במקרה של אי שביעות רצון ו/או להצעת ייעול ו/או לכל שאלה, ניתן לפנות אל שירות הלקוחות של העמותה בכתב באמצעות "צור קשר" באתר.

סמייל והנהלת האתר מאחלת לך גלישה מהנה.